Prečo nakupovať práve u nás?:

1. Sme oficiálny predajca značky NIKE pre Slovenskú republiku.

2. Od 100 EUR vyššie máte k objednávke dopravu zadarmo.

3. Radi Vám s výberom poradíme.

4. Športovým klubom poskytujeme množstevné zľavy.

5. 2 roky záruka na všetok tovar.

6. Poskytujeme zľavy a výhody držiteľom kariet vernostného programu Sphere card.OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť REDMAN s.r.o. so sídlom - náměstí Osvobození 244/2, 789 01 Zábřeh, Česká republika, IČO: 27763188, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 41245 (ďalej len "predávajúci") zverejňuje obchodné podmienky s odvolaním sa na zákon č 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.


I. Všeobecné ustanovenia

1. Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru zverejnené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy REDMAN sro) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.


II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach 123sport.sk, katalógoch, prospektoch a iných tlačivách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

• bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
• vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platnými na území SR
• vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.


III. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim, je osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.


IV. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

2. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

3. Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Trvalí zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dojednané pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Na tovar v akcii a vo výpredaji sa už nevzťahuje žiadna ďalšia zľava a cena za tovar je v okamihu objednania konečná.


V. Cena a platenie

Spoločnosť REDMAN s.r.o. je plátcom DPH. Ponukové ceny uvedené na www stránkach 123sport.sk sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z meškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1% za každý deň meškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy, balné, príp. i dobierkové. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr. Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim.

Akčné ceny platia do vypredania zásob, alebo po dobu časovo určenú.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitie platobnej karty a pod., Alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

VI. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky, za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. O stave Vašej objednávky budete informovaní len vtedy, ak tovar nebude skladom. Tovar máme len do vypredania zásob. Obvyklá doba dodania je 5 až 9 pracovných dní, podľa dostupnosti tovaru. Vo vynimočných prípadoch je doba dodania dlhšia. Dodacia lehota, bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade, alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 9 pracovných dní od obdržania objednávky, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania, alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu zaplatenú čiastku k potvrdenej objednávke na jeho účet, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.


VII. Dodacie podmienky, poštovné

Balné máte u nás vždy ZADARMO. Vyhradzujeme si právo zvoliť spôsob prepravy podľa aktuálneho vyťaženia jednotlivých druhov prepravy. Predávajúci zasiela balíky prostredníctvom prepravnej spoločnosti PPL. Tovar je vždy zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu originálneho obalu ani samotného tovaru.
Prehľad  možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

• Doručenie prepravnou službou PPL  za 3,99 EUR pre objednávky od 1.00 EUR do 99.00 EUR; pre objednávky nad 100EUR je poštovné zdarma. Za balík zaslaný na dobierku účtujeme 4,99 EUR.
• Doručenie balíkom Slovenskej pošty za 3,99 EUR  pre objednávky nad 100.00EUR (vrátane DPH) je poštovné zdarma. Za balík zaslaný na dobierku účtujeme 4,99 EUR.
• Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené v označenom balíku.


VIII. Spôsob platby

Dobierka - ak chcete zaplatiť v hotovosti pri prevzatí zásielky je poplatok 1,00EUR. Prevodom na účet predávajúceho, platba platobnou kartou alebo cez PayPal je zadarmo.


IX. Záruka, servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne ??a doporučene, alebo osobne prevádzke predávajúceho, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Reklamačná správa musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na riešenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu neodkladne, maximálne však do 30 dní odo dňa jej obdržania.


X. Vrátenie alebo výmena tovaru

Rozpor s kúpnou zmluvou. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že zistí na tovare vadu, je povinný ju bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. To isté sa týka situácie, keď kupujúci zistí iný rozpor s objednávkou, najmä ak je dodaný iný výrobok alebo iné množstvo, než ktoré bolo objednané. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru: Nepoužitý tovar môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. Ak chce kupujúci tovar vrátiť, zašle ho späť na vlastné náklady na adresu prevádzky predávajúceho. Adresa: NIKE ŠPECIALISTA-www.123SPORT.SK, REDMAN, s.r.o., nám. Osvobození 244/2, 789 01 Zábřeh, Czech Republic. Tovar zašle späť v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Tovar bude späť zaslaný ako obyčajná zásielka. Dobierky nebudú prijaté!! Pri vrátení tovaru si môže kupujúci zvoliť spôsob úhrady peňazí: buď vyplatenú v hotovosti v mieste prevádzky predávajúceho, alebo prevodom na účet. Vrátenie kúpnej ceny bude zrealizované maximálne do 30 kalendárnych dní. Spôsob úhrady vrátane prípadného čísla účtu, kam majú byť peniaze zaslané, uvedie kupujúci písomne ??na liste priloženom k ??zásielke. K zásielke bude priložený list obsahujúci správu kupujúceho o tom, že odstupuje od zmluvy, v zákonom danej lehote a v požadovanom stave vracia nakúpený tovar. V prípade platby prevodom na účet, manipulačný poplatok nie je účtovaný. Predávajúci prepláca späť len cenu tovaru, nie zaplatené poštovné.


XI. Osobitné dojednania

- OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Spoločnosť REDMAN, s.r.o. si vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o uverejnenie niektorých osobných údajov, za účelom ďalšieho spracovania (napr. marketingové kampane, organizácia aktivít v rámci lojality programu). V takom prípade, bude prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytnuté osobné údaje, ktoré bude chcieť prevádzkovateľ využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, budú spracované podľa podmienok uvedených nižšie. Užívateľ poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktorý užívateľ v konkrétnom prípade vyplnil, či ktoré boli o užívateľovi získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, či v rámci prezerania internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované spoločnosťou REDMAN, s.r.o. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Kupujúci (registrovaný kupujúci) môže písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na www stránkach požiadať o storno osobných údajov alebo ich opravu.


XII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne ??dohodnuté niečo iné. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odstavec 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust § 409. Platné od 1. 1. 2013.